Anasayfa
Online Başvuru
Düzenleme Komitesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 
PROJE HAKLARI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1-Taraflar

  • a) Manisa Celal Bayar Üniversitesi
  • b) Yarışmacı/Yarışmacılar

2-Sözleşmenin Konusu

Sözleşmenin konusu Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan Proje Yarışmalarına katılmak isteyen yarışmacıların proje bilgilerinin herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir

3. Proje Adı

4. Gizli bilginin tanımı

Sözleşmede tanımlanan (PROJE ADI) proje ile ilgili fikir, proje, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır veya diğer yasal korunmaya konu olan veya olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir.

5- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1.Yarışmacı/Yarışmacılar yarışma kapsamında sunulacak olan projenin özgün olduğunu ve hiçbir gerçek ve tüzel kişinin fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal etmediğini ve haksız rekabette bulunmadığını beyan ve taahhüt eder.

5.2. Yarışmacı/Yarışmacılar yarışmaya katıldığı projeyi geliştirmekte tamamen özgür olarak, hiçbir kanun dışı yükümlülük, sorumluluk ve yönlendirmenin etkisinde kalmaksızın hareket ettiğini beyan ve taahhüt eder.

5.3. Yarışmacı/Yarışmacılar yarışmada kullandıkları her türlü veri, strateji, fikir, kavram, yazılım, formül, teknoloji, tasarım, mühendislik bilgisi, mali planlama, ürün fiyatlandırması ve pazarlaması ve fikirlerine ait yeniliğe ilişkin bilgilerin tüm yasal telifi ve kullanım haklarının kendilerine ait olduğunu, herhangi bir 3. kişi veya kuruluşun yasal koruması altında olmadığını beyan ve taahhüt eder.

5.4. Yarışmacı/Yarışmacılar Başvuru Formu'nda vermiş olduğu tüm bilgilerin kendisine ait olduğunu ve herhangi bir gizlilik arz etmediğini; fikir ve iş planı ile ilgili resmi merci ve kurumlar nezdinde hak sahipliğini tescilden ve bunların üçüncü kişilerce kullanımına ilişkin gerekli hukuksal tedbirleri almaktan bizzat sorumlu olduğunu, bu nedenle; başvuru formunda yer verdiği bilgilerin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesinden ve/veya fikir ve taslak çalışma üzerinde üçüncü kişilerce hak talep edilmesinden ve/veya üçüncü kişilerce bu fikir ve taslak çalışmasının kullanımından, tescilinden vb. durumlardan dolayı hiçbir şekilde yarışmayı düzenleyen kuruluşun ve/veya internet sitesinin sorumlu olmayacağını ve bu kişilerden hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

5.5. Yarışmacı/Yarışmacılar üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçlerin, davaların ve yasal takiplerin yarışmaya başvuruda bulunan fikir sahibi/sahipleri tarafından üstlenileceğini beyan ve taahhüt eder.

5.6. Yarışmacı/Yarışmacılar bu sözleşmeyi imzalayarak başvuru koşullarını incelediğini ve kabul ettiğini baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran yarışmacıyı/yarışmacıları bağlayacaktır.

5.7. Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından kurulan Proje Değerlendirme Komisyonu üyeleri, yarışmacıların fikri ve sinai haklarını ihlal edecek davranışlarda bulunmayacaklarını beyan ve taahhüt eder.

5.8. Proje ile ilgili tüm değerlendirmelerin akademik gizlilik ilkeleri çerçevesinde yapılacağı Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından taahhüt edilir.

6- İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Manisa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7- Yürürlük

Proje gönderilmesi, yarışmacı/yarışmacıların bu sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği/ettikleri anlamına gelir. İşbu Sözleşme yarışmacının/yarışmacıların yarışmaya fikrini göndermesi anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

Taraflar

İmza (Proje ekibi)
İmza (Üniversite)